ขั้นตอนการรักษาพยาบาล

ขั้นตอนการรักษาพยาบาล

การแนะนำบริการทางการแพทย์ระหว่างประเทศโดยรวมของไต้หวัน

คุณภาพการบริการทางการแพทย์และระบบประกันสุขภาพทียอดเยียมของประเทศ
ไต้หวันได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางทัวโลก
ในช่วงหลายปทีผ่านมานีมีสือมวลชนต่างชาติจากแต่ละประเทศ เช่น
ได้จัดทำหัวข้อพิเศษเพือแนะนำการประสบความสำเร็จในการบริการทางการแพทย์
ของประเทศไต้หวัน ในป พ.ศ. 2557 “The Richest”
ได้จัดอันดับให้ไต้หวันเปนอันดับทีหนึงของเรืองการดูแลทางการแพทย์ระดับนานาชาต
ความสำเร็จทางการแพทย์ของไต้หวันถือว่ามีชือเสียงและมีความสามารถในการ
แข่งขันกับระดับนานาชาติมากทีสุด

เหตุใดจึงควรเลือกไต้หวัน

 • คุณภาพสูง

 • ราคาสมเหตุสมผล

 • เทคโนโลยีสูง

 • การบริการน่าประทับใจ

 • ให้บริการโดยผู้เชียวชาญ
  เฉพาะด้านทีครบสมบูรณ์แบบ

 • ทีมงานมืออาชีพ

 • ทรัพยากรการท่องเทียวที
  อุดมสมบูรณ์

บริการทางการแพทย์ทีมีลักษณะพิเศษ

การเปลียนข้อเทียม

การเปลียนข้อเทียม

 • ไต้หวันได้สังสมประสบการณ์มากมายเกียวกับการผ่าตัดเปลียนข้อ
  เทียมและการผ่าตัดข้อแบบตกแต่งเสริมสร้าง
  เรามีประสบการณ์ทางคลินิกด้านการเปลียนข้อเทียมเกือบ 47,000 เคสในทุกป
  โดยใช้เทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องข้อดีคือทำให้บาดแผลมีขนาดเล็ก ระยะการฟนตัวเร็ว
  ขณะเดียวกันการพัฒนาวัสดุชีวภาพของไต้หวันนันจะมีความเหมาะสม
  กับข้อของชาวเอเชียมากกว่า ไม่ว่าจะเปนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย
  การมีชือเสียงในระดับสากลโลกและราคา เปนต้น
  เมือเปรียบเทียบกับประเทศอืน ๆ ทัวโลกแล้ว
  นับได้ว่าเปนราคาทีมีความได้เปรียบสู

การปลูกถ่ายตับ

การปลูกถ่ายตับ

 • ในระยะเวลาช่วง 30
  ปทีผ่านมาไต้หวันได้พยายามคิดค้นหาหนทางเพือฝาฟนกับอุปสรรค
  และความเจริญก้าวหน้าเกียวกับเทคโนโลยีการปลูกถ่ายอย่างต่อเนือง
  สำหรับผู้ปวยทีได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในไต้หวันอัตราการรอดชีวิต
  1 ปสูงมากถึง 86% และอัตราการรอดชีวิต 5 ปก็สูงมากถึง 74%
  อัตราการรอดชีวิตจากการรักษาโดยการปลูกถ่ายตับจากผู้ทียังมีชีวิต
  อยู่สูงทีสุดซึงถือว่าดีกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรปและญีปุน
  แพทย์ของไต้หวันยังได้สร้างสถิติในแถบทวีปเอเชียอีกหลายอย่าง
  หรือแม้กระทังทัวโลกเกียวกับด้านการปลูกถ่ายตับอีกด้วย

การรักษาหัวใจและหลอดเลือด

การรักษาหัวใจและหลอดเลือด

 • ไ ไต้หวันประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเปน
  กรณีแรกของแถบทวีปเอเชีย
  นอกจากนีการขยายหลอดเลือดหัวใจโดยการใส่
  ขดลวดและการจีรักษาภาวะหัวใจห้องบนสันพลิว
  ด้วยพลังงานความร้อนเท่าคลืนวิทยุโดยมีอัตราความ
  สำเร็จเฉลียสูงถึง 99% สภาวะแทรกซ้อนตำกว่า 1%
  อัตราความสำเร็จสูงและราคาถูกกว่าเมือเปรียบเทียบ
  กับประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงแล้ว

การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ดาวินชี

การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ดาวินชี

 • ปจจุบันการรักษาด้วยระบบการผ่าตัดทีเจริญก้าวหน้าทีสุด
  ได้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายกับการผ่าตัดทีเกียวข้องกับ
  แผนกศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ นรีเวชกรรม
  ศัลยกรรมทัวไป ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  ศัลยกรรมหัวใจ ศัลยกรรมทรวงอกและโสต ศอ นาสิก
  ศีรษะและลำคอเปนต้น
  ซึงปจจุบันทัวโลกมีหุ่นยนต์ดาวินชีทังหมดมากกว่า 3,600 ชุด
  กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทัวโลก
  โดยไต้หวันเองมีหุ่นยนต์ดาวินชีจำนวน 30 ชุด
  ซึงนับว่ามีความหนาแน่นมากทีสุดในเขตภูมิภาคทวีปเอเชีย

เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

 • ไต้หวันมีเทคโนโลยีการผสมเทียมทียอดเยียมและมีมาตรฐานสูง
  การทำเด็กหลอดแก้วของไต้หวันมีอัตราการฝงตัวสูงมากถึง 36.7%
  อัตราการคลอดสูงถึง 35.8% ซึงอยู่ในระดับเดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริกา
  และลำหน้าประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักรอังกฤษ เกาหลีใต้
  และญีปุนเปนต้น การรับเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
  หรือผลิตภัณฑ์ยาสำหรับเวชศาสตร์เพือการเจริญพันธุ์ของไต้หวันซึงจะได้รับ
  เวลาเดียวกันกับประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา
  แต่ในด้านค่าใช้จ่ายกลับมีราคาเฉลียอยู่ที 50% ของทัวโลก
  ซึงเมือเปรียบเทียบแล้วจึงถือว่าดีกว่าทีอืนมาก

โรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง

 • ในระยะเวลาช่วง 30
  ปทีผ่านมาไต้หวันมีผลงานการรักษาโรคมะเร็งอยู่ในระดับยอดเยียม
  มีสถาบันทางการแพทย์ภายในประเทศทีมีอัตราการรักษาทีดีทีสุด
  โดยผู้ปวยมีอัตราการอยู่รอดเปนระยะเวลา 5 ปสูงมากถึง 73%
  ในขณะทีประเทศแถบทวีปยุโรปและอเมริกาอัตราการอยู่รอดอยู่ที 67%
  ซึงในจำนวนนีผู้ปวยโรคมะเร็งเต้านมทีมีอัตราการอยู่รอดเปนระยะเวลา
  5 ปสูงมากถึง 91% โรคมะเร็งปอดอัตราการอยู่รอดเปนระยะเวลา 5
  ปสูงถึง 32%
  โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอัตราการอยู่รอดเปนเวลา 5 ปอยู่ที
  68% และโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์อัตราการอยู่รอดห้าปสูงมากถึง 99%
  ผลของการรักษาทียอดเยียมและลำหน้าประเทศต่าง ๆ
  ทีมีความเจริญก้าวหน้าในโลก
  ไต้หวันได้ยึดแนวทางการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธี NCCN
  ซึงเปนโยบายการรักษาโรคมะเร็งทีความแม่นยำและทันสมัยทีสุดในโลก
  อีกทังมีประสบการณ์สังสมมากมายไม่ว่าจะเปนการดูแลโรคมะเร็งแบบ
  บูรณาการและการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาชนิดใหม่
  ซึงมีความสามารถพอทีจะยืนเสนอแผนการรักษาโรคมะเร็งทีมีความ
  แม่นยำสูงและทันสมัยทีสุดให้แก่ผู้ปวยระดับนานาประเทศ

เการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ

เการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ

 • ไต้หวันมีศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการบนใบหน้าและ
  กะโหลกศรีษะเปนแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
  เพียบพร้อมสมบูรณ์ครบครันไปด้วยแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง
  สาขาต่อยอดและกลุ่มทีมแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความ
  พิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ
  การตกแต่งรักษาภาวะปากแหว่งและเพดานโหว่โดยอัตราความ
  สำเร็จจากการรักษาสูงมากถึง 100%

ดาวน์โหลดไฟล์อื่น ๆ

Taiwan Task Force For Medical Travel 
All Contents Copyright 2014 Ministry of Health and Welfare, R.O.C.(TAIWAN) 
Recommended browser:1920x1080 dpi resolution, IE10, Chrome, Firefox

TOP