Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Hộp điều trị y tế của tôi

Cung cấp cho người sử dụng khi lướt trang web, cài đặt lưu trữ cá nhân đối với thông tin liên quan đến bản thân hoặc thông tin yêu thích, lưu trữ trong đơn nguyên "Hòm điều trị y tế", nhẹ nhàng lưu trữ dữ liệu của mình.

Phương pháp sử dụng: Sử dụng phím chức năng phía trên bên phải trang "Tham gia hòm điều trị y tế", dữ liệu đó tự động lưu trữ ở "hòm điều trị y tế của tôi", thuận tiện sử dụng tra khảo về sau.
 

Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ