Chuyển đến khu nội dung chính
選單按鈕

Điều trị tim mạch

Ca cấy ghép tim đầu tiên toàn châu Á, tỷ lệ thành công đặt stent ống thông tim động mạch vành cao đến 99%, biến chứng nhỏ hơn 1%, stent mạch máu bôi thuốc,tỷ lệ tái hẹp stent bôi thuốc thế hệ 3 là 3,9%.

Đốt điện cao tần tần số tâm thất trên, tỷ lệ thành công cũng cao đến 99%, biến chứng cũng nhỏ hơn 1%, giá cả tương đối rẻ, ví dụ như đặt stent động mạch chủ ngực bụng của trường hợp phình động mạch chủ, giá cả so với những nơi có trình độ điều trị y tế tương đương hiện nay như: Hồng Kong, Singapore, thì mức thu phi của những nơi đó bằng 1,21 đến 1,5 lần của Đài Loan.

Đội ngũ chăm sóc  y tế Min Sheng  toàn tâm điều trị

Đội ngũ chăm sóc y tế Min Sheng toàn tâm điều trị

Bệnh viện Kuang Tien - Bác sỹ và bệnh nhân giải thích bệnh tình

Bệnh viện Kuang Tien - Bác sỹ và bệnh nhân giải thích bệnh tình

Tổ chức điều trị y tế

Responsibility hospital of first aid

Bệnh viện An Thái

+886-8-8104769 Số 210 Đoạn 1 đường Trung Chính thị trấn Đông Cảng huyện Bình Đông Link
Bệnh viện An Thái
Bệnh viện Bác Ái La Đông

Bệnh viện Bác Ái La Đông

+886-3-954-3131 Số 83 phố Nam Xương huyện La Đông huyện Nghi Lan Link
Bệnh viện Bác Ái La Đông
Bệnh viện Cardinal Tien Tân Điếm

Bệnh viện Cardinal Tien Tân Điếm

+886-2-2219-9111 Số 362 đường Trung Chính khu Tân Điếm thành phố Tân Bắc Link
Bệnh viện Cardinal Tien Tân Điếm
Bệnh viện Cơ đốc giáo Phố Lý

Bệnh viện Cơ đốc giáo Phố Lý

+886-4-9291-2151 # 2721 Số 1 đường Thiết Sơn thị trấn Phố Lý huyện Nam Đầu Link
Bệnh viện Cơ đốc giáo Phố Lý
Prostate surgery

Bệnh viện đa khoa CaThay

+886-2-2325-7500 #1250 Số 280 Đoạn 4 đường Nhân Ái thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện đa khoa CaThay
Entrance

Bệnh viện đa khoa Cheng Hsin

+886-2-2826-4400 Số 45 phố Chấn Hưng khu Bắc Đầu thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện đa khoa Cheng Hsin
Bề ngoại của bệnh viện

Bệnh viện đa khoa Đồng

+886-4-2658-3899 Số 699 Đoạn 8 đường Đài Loan quận Ngũ Lầu thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đa khoa Đồng
Yuan’s General Hospital

Bệnh viện đa khoa Nguyễn

+886-7-269-3228 Số 162 đường Thành Công Nhất quận Lệnh Nhã thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện đa khoa Nguyễn
Medical Cosmetic Center

Bệnh viện đa khoa Pojen

02-25786677 Số 66-68 đường bắc Quang Phục khu Tùng Sơn thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện đa khoa Pojen
First Medical Building

Bệnh viện đa khoa Quang Điền

+886-4-2665-1900 Số 117 đường Sa Điền quận Sa Lộc thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đa khoa Quang Điền
building

Bệnh viện đa khoa Tam Quân

+886-2-8792-3311 325 Đoạn 2 đường Thành Công khu Nội Hồ thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện đa khoa Tam Quân
Kaohsiung Veterans General Hospital

Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Cao Hùng

+886-7-342-2121 #4904~4911 Số 386 đường Đại Trung Nhất quận Tả Doanh thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Cao Hùng
Taipei Veterans General Hospital

Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Bắc

+886-2-28757808 Số 201 Đoạn 2, đường Thạch Bài, thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Bắc
Taichung Veterans General Hospital Outpatient Building Left Side-Parking entrance

Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Trung

Số 1650 Đoạn 4 đường Đài Loan quận Tây Đồn thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Trung
Physician treatment

Bệnh viện Đài An

+886-2-2771-8151#2670-2672 Số 424 Đoạn 2 đường Bát đức khu Tùng Sơn thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện Đài An
Kaohsiung Municipal Ta-Tung Hospital International Medical Service Center

Bệnh viện Đại Đồng

+886 7 291-1101 Số 68 đường Trung Hoa Tam quận Tiền Kim thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện Đại Đồng
Building

Bệnh viện đại học y Cao Hùng

+886-7-312-1101#5536,5507 Số 100 đường Tự Do Nhất quận Tam Dân thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện đại học y Cao Hùng
Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc

Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc

+886-4-22052121#12961~12964 Số 2 đường Dục Đức quận Bắc thành phố Đài Trung Link
Bệnh viện đại học Y dược Trnng Quốc
Bệnh viện Kỳ Mỹ

Bệnh viện Kỳ Mỹ

+886-6-281-2811 #53546 Số 901 đường Trung Hoa quận Vĩnh Khang thành phố Đài Nam Link
Bệnh viện Kỳ Mỹ
Keelung Chang Gung Memorial Hospital

Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Cơ Long

+886-2-2431-3131#6121 Số 222 đường Mạch Kim khu An Lạc thành phố Cơ Long Link
Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Cơ Long
Chang Gung Memorial Hospital, Linkou

Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Lâm Khẩu

+886-3-3184301 Số 5 phố Phục Hưng khu Quy Sơn thành phố Đào Viên Link
Bệnh viện kỷ niệm Chang Gung Lâm Khẩu
MacKay Memorial Hospital

Bệnh viện kỷ niệm Mac Kay

Số 92 Đoạn 2 đường Bắc Trung Sơn thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện kỷ niệm Mac Kay
Medical Care

Bệnh viện kỷ niệm Tân Quang Ngô Hỏa Sư

+886-2-2833-2211#2968 Số 95 đường Văn Xương quận Sỹ Lâm thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện kỷ niệm Tân Quang Ngô Hỏa Sư
Medical building Health mental building

Bệnh viện kỷ niệm Tú Chuyên Chương Tân

+886-4-781-2012 Số 6 đường Lộc Công thị trấn Lộc Cảng huyện Chương Hóa Link
Bệnh viện kỷ niệm Tú Chuyên Chương Tân
Bệnh viện Nghĩa Đại

Bệnh viện Nghĩa Đại

+886-7-615-0011 #5762 Số 1 đường Nghĩa Đại ngõ Giác Túc quận Tổ Yến thành phố Cao Hùng Link
Bệnh viện Nghĩa Đại
Building

Bệnh viện quốc tế Landseed

+886-3-494-1234 Số 77, đường Quảng Đài, huyện PingZH, thành phố Đào Viên Link
Bệnh viện quốc tế Landseed
building

Bệnh viện Song Hòa Bộ Phúc lợi y tế

+​886-2-22490088 ext. 8682 Số 291 đường Trung Chính quận Trung Hòa thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện Song Hòa Bộ Phúc lợi y tế
Door Of Outpatient Building

Bệnh viện Thiên Chúa Giáo St. Martin

+886-5-278-0275  Số 565 Đoạn 2 đường Đại Nhã thành phố Gia Nghĩa Link
Bệnh viện Thiên Chúa Giáo St. Martin
medical advisory

Bệnh viện Thiên Thành

+886-2-4629292 #22275 Số 155 đường Diên Bình thành phố Trung Lịch huyện Đào Viên Link
Bệnh viện Thiên Thành
Medical Care

Bênh viện trực thuộc Học viện Y đại học Đài Loan

+886-2-2356-2900 Số 7 đường Nam Trung Sơn thành phố Đài Bắc Link
Bênh viện trực thuộc Học viện Y đại học Đài Loan
building

Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc

Số 252 đường Ngô Hưng quận Tín Nghĩa thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện trường đại học y học Đài Bắc
Buddhist Tzu Chi General Hospital

Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên

+886-3-856-1825 #15319.15326 Số 707 Đoạn 3 đường Trung Ương thành phố Hoa Liên Link
Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên
building

Bệnh viện Vạn Phương

+886-2-2930-7930#1723 Số 111 Đoạn 3 đường Hưng Long quận Văn Sơn thành phố Đài Bắc Link
Bệnh viện Vạn Phương
Chiayi branch , Taichung Veterans General Hospital

Phân viện Gia Nghĩa bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Trung

+886-5-2359630#2542 Số 600 Đoạn 1 đường Thế Hiền quận Tây thành phố Gia Nghĩa Link
Phân viện Gia Nghĩa bệnh viện đa khoa Vinh Dân Đài Trung
Chiayi Hospital, Ministry of Health and Welfare

Số 312 đường Bắc Cảng khu tây thành phố Gia Nghĩa

+886 965 371 010 Số 312 đường Bắc Cảng khu tây thành phố Gia Nghĩa Link
Số 312 đường Bắc Cảng khu tây thành phố Gia Nghĩa
Thông tin này có giúp ích cho bạn không ? Không
Mở rộng danh mục lựa chọn
Đóng danh mục lựa chọn
Back Trở lại trang chủ